Gedragscode Tilia 

Inleiding 

Deze gedragscode is het kader voor gedrag en reflectie voor studenten van Studievereniging Tilia. 

Dit document bestaat uit drie delen. Ten eerste worden algemene gedragingen beschreven, ten tweede wordt er een aantal persoonsgebonden richtlijnen gesteld en ten derde worden er een aantal sancties genoemd en toegelicht. 

Binnen Tilia is het gewenst dat iedereen zich op diens gemak voelt en met plezier deel kan nemen aan activiteiten en commissies, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, etniciteit, gender, seksualiteit, politieke gezindheid, culturele achtergrond of andere zaken die onderdeel zijn van iemands unieke identiteit. 

Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en kan aangepast worden indien nodig. Dit dient te geschieden via een stemming op de Algemene Ledenvergadering. 

De gedragscode is bedoeld voor alle leden, bestuursleden en leden van de Raad van Advies van Studievereniging Tilia. Ieder jaar wordt de gedragscode bekend gemaakt aan de nieuwe eerstejaars tijdens de openingsceremonie.

Algemene gedragingen 

1. Wij hebben respect voor andere leden en iedereen die op enige manier betrokken is bij de vereniging. Alle leden hebben respect voor elkaar, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, etniciteit, gender, seksualiteit, politieke gezindheid, culturele achtergrond of enig andere onderscheidende eigenschappen. Discriminatie in welke vorm dan ook wordt nooit getolereerd. 

2. Iedereen is altijd verantwoordelijk voor diens handelen en de gevolgen die daaruit voortkomen. Je bent tevens verantwoordelijk voor eventuele externen die je meeneemt naar een activiteit. 

3. Iedereen die bij de vereniging betrokken is, is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk legt het Bestuur sancties op, die de persoon in kwestie zal naleven.

4. Wij respecteren elkaars grenzen. Er zal geen druk uitgeoefend worden op iemand om dingen te doen waarbij diegene zich niet comfortabel voelt. 

5. Seksueel overschrijdend gedrag wordt nooit getolereerd. 

6. Verbaal en fysiek geweld, waaronder ook (cyber)pesten en intimidatie valt, wordt nooit getolereerd. 

7. Het bezit, gebruik of onder invloed zijn van ‘harddrugs’ (te weten Lijst I van de Opiumwet) wordt nooit getolereerd. 

8. Alcoholgebruik onder de achttien jaar en/of het verstrekken van alcohol aan minderjarigen gedurende aan de vereniging gerelateerde activiteiten wordt nooit getolereerd. 

9. Wij hebben respect voor elkaars eigendommen. Wij stelen of beschadigen niet.

10. Verenigingsgerelateerde en aanverwante informatie is vertrouwelijk. Hier wordt integer mee omgegaan. 

11. Wij respecteren de huisregels van externe locaties zoals deze gehandhaafd worden.

12. Bij schendingen van de gedragscode, is het Bestuur het aanspreekpunt voor verder handelen. 

13. Wij spreken elkaar aan op overtredingen van de gedragscode.

Persoonsgebonden richtlijnen 

Naast de algemene bepalingen vinden we het belangrijk te benoemen dat van elke groep die betrokken is bij de vereniging en haar activiteiten een bepaald gedrag verwacht wordt. Om dit te waarborgen, staan onderstaand per groep een aantal aandachtspunten. 

Aanwezigen 

1. Wanneer je je hebt aangemeld voor een activiteit ben je op tijd aanwezig.

2. Indien je niet meer naar een activiteit kan komen, meld je je tijdig en met redenen omkleed af. 

3. Wanneer je bij een activiteit aanwezig bent, doe je actief en gemotiveerd mee en zorg je ervoor dat je deze niet verstoort. 

4. Wij gaan allen verantwoordelijk om met alcohol. Onverantwoord alcoholgebruik is onbehoorlijk. 

5. Wanordelijkheden voortvloeiend uit overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd. 

6. Je hebt respect voor de organisatoren van een activiteit, volgt hun aanwijzingen op en gedraagt je naar behoren. 

7. Je hebt respect voor externen (zoals sprekers, bedrijven en overige aanwezigen) en je hebt een representatieve houding. 

Commissies/organisatoren 

1. Je draagt zorg voor de door jou georganiseerde activiteit. 

2. Je poogt een ieder zich welkom te laten voelen op de activiteit van jouw commissie.

3. Je draagt zorg dat niemand zich gedwongen voelt dingen te doen waar diegene zich niet comfortabel bij voelt. 

4. Je bent je ervan bewust dat je bij activiteiten de vereniging vertegenwoordigt. Je zorgt ervoor dat geen ongepastheden in naam van de vereniging verspreid worden en houdt rekening met elkaar. 

5. Je houdt je aan de commissierichtlijn. 

Bestuursleden 

1. Bestuurstaken worden te allen tijde uitgevoerd in het belang van Tilia. Je draagt er zorg voor dat de vereniging niet enigerlei geschaad wordt door jouw handelen.

2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat minstens twee bestuursleden in staat zijn om adequaat te handelen, op enig moment tijdens verenigingsgerelateerde zaken.

3. Bestuursleden dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het naleven van de gedragscode. Zij zijn integer in het overwegen van sancties. 

4. Bestuursleden zien binnen het bestuur toe op het naleven van de gedragscode en wijzen elkaar hier zo nodig op.

Meldingen 

In onderstaande bepalingen wordt uitgelegd hoe een melding van een schending van de gedragscode gedaan kan worden en op welke wijze hiermee dient te worden omgegaan. 

1. Het staat eenieder vrij om een melding te maken van schending van de gedragscode.

2. Een melding kan gemaakt worden bij een bestuurslid of bij een 

vertrouwenscontactpersoon. Zie een lijst van e-mailadressen aan het einde van deze gedragscode. 

3. Het Bestuur dient de melding te behandelen en zal beoordelen of een sanctie dient te volgen. Indien de melding bij een vertrouwenscontactpersoon gedaan is, zal de vertrouwenscontactpersoon, enkel wanneer de melder dit zelf wenst, contact opnemen met het Bestuur. 

4. Meldingen worden altijd vertrouwelijk behandeld, ongeacht of deze bij een bestuurslid of een vertrouwenscontactpersoon worden gedaan. 

5. Wanneer er een melding gedaan wordt betreffende een bestuurslid, zal dit bestuurslid niet betrokken worden bij de behandeling van de melding en de beslissing over een mogelijke sanctie. 

6. Iedere melding moet overwogen worden door het Bestuur. 

7. Na een melding volgt altijd terugkoppeling bij de melder.

Handelen naar grensoverschrijdend gedrag 

Bij overtreding van de gedragscode zijn er mogelijkheden tot sancties, welke opgelegd worden door het Bestuur. Om meer duidelijkheid te creëren over het doel en de toepassing van deze sancties zijn hier enkele richtlijnen opgesteld. 

Sancties 

1. Bestuursleden hebben de mogelijkheid om passende sancties uit te vaardigen waar nodig, zoals het geven van een officiële waarschuwing, het verwijderen van een activiteit of het uitsluiten van activiteiten. 

2. Een sanctie wordt in beginsel schriftelijk aan de desbetreffende partij kenbaar gemaakt. Het Bestuur dient te verantwoorden waarom tot sanctie is overgegaan.

3. Na uitvaardiging van een sanctie kan de desbetreffende partij het Bestuur verzoeken de sanctie te heroverwegen. Wanneer het Bestuur toch besluit om de sanctie uit te voeren, dient het Bestuur opnieuw te motiveren waarom tot sanctie is overgegaan.

4. Indien de sanctie niet wordt ingetrokken, staat beroep open bij de ALV. De betrokkene heeft hier een maand de tijd voor. Het beroep dient dan behandeld te worden op de eerstvolgende Vergadering. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor een sanctie. 

5. Het Bestuur kan indien gepast het Docentenbestuur op de hoogte stellen van een uitgevaardigde sanctie. 

6. Indien een partij duidelijk benadeeld is door het gedrag van iemand, kan deze op de hoogte gesteld worden over de uitgevaardigde sanctie. 

Waarschuwingen 

1. Het Bestuur kan iemand middels een officiële waarschuwing aanspreken op diens (wan)gedrag en attenderen op sancties die kunnen volgen bij voortzetting van dit gedrag. 

2. Een officiële waarschuwing geschiedt schriftelijk. 

3. Het Bestuur zorgt voor de mogelijkheid om met degene die de officiële waarschuwing treft in gesprek te gaan over de waarschuwing. 

Verwijderen van activiteiten 

1. Indien nodig kunnen aanwezigen van een activiteit verwijderd worden.

2. Bij uitzondering worden afspraken met het Bestuur gemaakt wie mensen van de activiteit mag verwijderen. Het Bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

3. Als naar aanleiding van ongepast gedrag actie ondernomen dient te worden, wordt er van te voren overlegd met het Bestuur. Het Bestuur dient hiervoor toestemming te geven. 

Uitsluiten van activiteiten 

1. Bij uitzondering kunnen studenten uitgesloten worden van activiteiten voor een bepaalde tijdsduur.

Lijst van e-mailadressen: 

Bestuur 

- Praeses: praeses@ulctilia.nl 

- ab Actis: abactis@ulctilia.nl 

- Fiscus: fiscus@ulctilia.nl 

- Vice-praeses: vicepraeses@ulctilia.nl 

- Assessor: assessor@ulctilia.nl 

- Commissaris Externe Betrekkingen: extern@ulctilia.nl 

Vertrouwenscontactpersonen 

- vertrouwenscontactpersoon@ulctilia.nl 

Meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen kan je hier vinden.